Pod kojim uvjetima netko smije provoditi obvezne DDD mjere?

Mišljenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva

- primjena Zakona o javnoj nabavi -

Uvjeti o izboru najpovoljnijeg izvoditelja za provedbu obveznih DDD mjera, ovisno o području provedbe (javno zdravstvo i komunalna higijena i/ili veterinarska djelatnost i/ili poljoprivreda i šumarstvo) sukladno važećim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj, ovise o:

JAVNO ZDRAVSTVO I KOMUNALNA HIGIJENA

VETERINARSKA DJELATNOST

POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO

VRSTA ODOBRENJA (OVLAŠTENJA) ZA PROVEDBU DDD MJERA

sukladno važećim zakonskim propisima...

pod nazivom ... „Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva s obzirom na zaposlenike, prostor i tehničku opremljenost“

izdano od ...

pod nazivom ... „Rješenje o udovoljavanju uvjetima za obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije radi sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja i zoonoza, zaštite zdravstvene ispravnosti proizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje te veterinarske zaštite okoliša od onečišćenja patogenim mokroorganizmima s obzirom na stručne djelatnike, prostorije i opremu“ izdano od ...

pod nazivom ... „Rješenje o upisu u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja“ izdano od ...

... Ministarstva zdravstva i

socijalne skrbi sukladno ...

... Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja -

Uprave za veterinarstvo sukladno ...

... Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

sukladno ...

... Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine, br. 35/07) donesenim na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, br. 79/07, 113/08, 43/09):

  • uporaba kemikalija za znakom T+ (fumigacija - način primjene jako toksičnih i opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina) - odobrenje za rad vrijedi 3 godine

  • uporaba kemikalija za znakom T, Xn, Xi, C, N, O, E, F, F+ - odobrenje za rad vrijedi 5 godina

... Pravilniku o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 139/10) donesenim na temelju Zakona o veterinarstvu (Narodne novine, br. 41/07):

  • uporaba kemikalija za znakom T+ (fumigacija - način primjene jako toksičnih i opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina) - nema ograničenja trajanja odobrenja za rad

  • uporaba kemikalija za znakom T, Xn, Xi, C, N, O, E, F, F+ - nema ograničenja trajanja odobrenja za rad

... Pravilniku o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (Narodne novine, br. 135/08, 73/10) donesenim na temelju Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (Narodne novine, br. 70/05):

  • fumigacija (način primjene jako toksičnih i opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina, tj. kemikalije sa znakom T+) - nema ograničenja trajanja odobrenja za rad

  • primjena sredstava za zaštitu bilja u tekućem obliku (prskanjem, raspršivanjem, primjenu u obliku aerosola, vlaženjem); zaprašivanje; primjena granuliranih sredstava za zaštitu bilja; suzbijanje štetnih glodavaca na poljoprivrednim površinama, u šumama, u skladištima i drugim zatvorenim prostorima u kojima se čuvaju (tretiranje uporabom kemikalija za znakom T, Xn, Xi, C, N, O, E, F, F+) - nema ograničenja trajanja odobrenja za rad

napomena: Podrazumijeva se da davatelj usluge posjeduje rješenje o udovoljavanju uvjetima propisanima ovim Pravilnikom izdano od nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba jer bez toga rješenja ne bi mogao biti upisan u Upisnik davatelja usluga Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

napomena: Podrazumijeva se da nositelj odobrenja za provedbu DDD mjera posjeduje rješenje nadležnog tijela za uporabu kemikalija sukladno Zakonu o kemikalijama (Narodne novine br. 150/05, 53/08, 49/11) i Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije (Narodne novine br. 68/07) jer bez toga rješenja ne bi niti mogao dobiti odobrenje za provedbu DDD mjera u javnom zdravstvu i komunalnoj higijeni i/ili zaštiti bilja i/ili veterinarstvu.

... A U SVRHU PROVEDBE DDD MJERA NA POVRŠINAMA, PROSTORIMA I OBJEKTIMA ...

... sukladno članku 10. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, tj. „u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.“

... sukladno članku 34. stavak 1. Zakona o veterinarstvuna svim objektima, prostorima, prijevoznim sredstvima, na opremi i predmetima koji podliježu nadzoru veterinarske inspekcije te objektima, pašnjačkim i drugim površinama gdje životinje povremeno ili stalno borave ili se kreću.“

... sukladno članku 2. stavak 1. Zakona o biljnom zdravstvu (Narodne novine br. 75/05) „bilje, biljni proizvodi i drugi nadzirani predmeti u poljoprivredi i šumarstvu“

... sukladno članku stavak 1. točka 7. Zakona o biljnom zdravstvu „Drugi nadzirani predmeti jesu zemljišta, skladišta, objekti i pogoni za preradu, ambalaža, prijevozna sredstva, kontejneri, tlo i svaki drugi organizam, predmet ili materijal u kojem se može nalaziti štetni organizam ili se njime može širiti i zbog kojih treba uvesti fitosanitarne mjere.“

... KOJE SE PROVODE RADI ...

... sukladno članku 10. stavak 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti „Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao opća mjera provodi se radi održavanja higijene te smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca.“

... sukladno članku 23. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija obavlja se radi sprečavanja pojave zaraznih bolesti sukladno utvrđenom programu mjera iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona u objektima iz članka 10. stavka 1. ovoga Zakona.“

Napomena: posjedovanje odobrenja za provedbu protuepidemijskih DDD mjera ne može biti predmet natječajne dokumentacije jer se sukladno članku 47. stavak 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti protuepidemijske DDD mjere provode na osnovi naredbe ministra nadležnog za zdravstvo.

... sukladno članku 34. stavak 2. Zakona o veterinarstvu sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja i zoonoza, zaštite zdravstvene ispravnosti proizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje te veterinarske zaštite okoliša od onečišćenja patogenim mikroorganizmima i parazitima.“

... sukladno članku 2. Zakona o biljnom zdravstvu radi „sprječavanja unošenja i širenja te mjera suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i drugim nadziranim predmetima“.

MINIMALAN BROJ PROPISANIH STRUČNIH DJELATNIKA RADI
DOBIVANJA ODOBRENJA (OVLAŠTENJA) ZA RAD...

... sukladno Pravilniku - uvjeti (NN 35/07):

1. kemikalije sa znakom T+ (članak 4): 1 doktor medicine (odgovorna osoba za DDD) + 1 sanitarni inženjer (izvoditelj) + 4 sanitarna tehničara (izvoditelji)

2. kemikalije sa znakom T, Xn, Xi, C, N, O, E, F, F+ (članak 5): 1 dipl. sanitarni inž. ili dipl. inž. biologije ili prof. biologije ili doktora medicine (odgovorna osoba za DDD) + 1 sanit. inž. (izvoditelj) + 2 sanit. tehn. (izvoditelji)

Sukladno članku 22. stavak 2. Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine br. 35/07) vođa ekipe za fumigaciju (način primjene jako toksičnih i opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina, tj. kemikalije sa znakom T+) mora imati najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima fumigacije.

... sukladno članku 3. Pravilnika - uvjeti i način (NN 139/10):

stavak 1. kemikalije sa znakom T+: 1 doktor veterinarske medicine (odgovorna osoba za DDD) + 3 veterinarska ili sanitarna tehničara (izvoditelji)

stavak 2. kemikalije sa znakom T, Xn, Xi, C, N, O, E, F, F+: 1 doktor veterinarske medicine (odgovorna osoba za DDD) + 1 veterinarski tehničara (izvoditelj)

Sukladno članku 10. stavak 1. točka 6. doktor veterinarske medicine mora posjedovati licencu Hrvatske veterinarske komore.

Sukladno članku 31. stavak 1. Pravilnika vođa ekipe za fumigaciju (način primjene jako toksičnih i opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina, tj. kemikalije sa znakom T+) mora imati najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima fumigacije.

... sukladno članku 16. Pravilnika (NN 135/08, 73/10):

1. kemikalije sa znakom T+: preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili preddiplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke (odgovorna osoba za DDD) + 3 poljoprivredna ili sanitarna tehničara (izvoditelji)

2. kemikalije sa znakom T, Xn, Xi, C, N, O, E, F, F+: preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke ili preddiplomski sveučilišni studij agronomske ili šumarske struke (odgovorna osoba za DDD) + 1 poljoprivredni ili šumarski tehničar (izvoditelj)

Sukladno stavku 4. članka 16. Pravilnika iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, davatelj usluge ne mora imati u radnom odnosu zaposlenika iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ako tretiranje obavlja odgovorna osoba iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

Sukladno članku 20. stavak 4. Pravilnika vođa ekipe za fumigaciju (način primjene jako toksičnih i opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina, tj. kemikalije sa znakom T+) mora imati najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima fumigacije.

MINIMALNA KOLIČINA VLASTITE OPREME ZA RAD TE POSEBNE I ZAŠTITNE OPREME
RADNIKA RADI DOBIVANJA ODOBRENJA (OVLAŠTENJA)
ZA RAD......

... sukladno članku 7. i 9. Pravilnika - uvjeti (NN 35/07)

... sukladno članku 6. stavak 1. točka 2. i 3. te članak 7. stavak 1. točka 2. i 3. te članak 8. stavak 1. točka 1. Pravilnika - uvjeti i način (NN 139/10)

... sukladno članku 12. i 19. Pravilnika (NN 135/08, 73/10)

OBVEZNO TRAJNO I STRUČNO USAVRŠAVANJE TIJEKOM OBAVLJANJA DJELATNOSTI ...

... odgovornih osoba za provedbu obveznih DDD mjera i svih neposrednih izvoditelja, odnosno „Trajnoj edukaciji za izvoditelje obveznih DDD mjera“ sukladno članku 16. stavak 1. Pravilnika - - uvjeti (NN 35/07) i Odluci ministra zdravstva o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obveznih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine.

Dodatno objašnjenje: Sukladno Odluci Ministra zdravstva obvezna DDD Trajna edukacija sastoji se od deset tema koje čine cjeloviti program edukacije. Programi DDD Trajne edukacije odrzavaju se dva puta godišnje, u proljece i jesen, tijekom jednog ili dva radna dana, ovisno o problematici. Ciklus od 10 tema DDD Trajne edukacije ponavlja se svakih 5 godina prema predlozenim opcim programima koji se ovisno o novinama u struci uz manje izmjene i dopune obnavljaju i unapreduju. Nakon svake teme sudionici ispunjavaju ispit znanja i dobivaju Potvrdu za sudjelovanje na DDD Trajnoj edukaciji ovjerenu od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske udruge za DDD koja vrijedi 5 godina.

... voditelja DDD mjera i svih izvoditelja sukladno članku 5. Pravilnika - uvjeti i način (NN 139/10).

Dodatno objašnjenje: Voditelji DDD-a i svi izvoditelji u nositelju odobrenja obvezni su se najmanje jednom u pet godina usavršavati prema Programu iz članka 5. stavak 1. Pravilnika. Program iz stavka 1. ovoga članka donosi Hrvatska veterinarska komora zajedno s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskim veterinarskim institutom te organizira osposobljavanje po navedenom programu.


... davatelja usluga za primjenu sredstava za zaštitu bilja sukladno članku 11. Pravilnika (NN 135/08, 73/10).

Dodatno objašnjenje: Proizvođači bilja i biljnih proizvoda za tržište, korisnici sredstava u šumarstvu te davatelji usluga obvezni su se trajno usavršavati i osposobljavati za primjenu sredstava u skladu s posebnim propisom.

napomena: Iako je Pravilnikom propisana obveza trajnog usavršavanja isto se još ne provodi.

... o stručnoj osposobljenosti radnika za rad s kemikalijama, odnosno edukaciji radnika za rad s kemikalijama i položenim tečajevima sukladno Zakonu o kemikalijama (Narodne novine br. 150/05, 58/08) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od otrova (Narodne novine br. 62/99).

Potvrdu o stečenom znanju daje Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping nakon završenog tečaja iz toksikologije i položenog ispita. Tečajevi za rad s opasnim kemikalijama trebaju se ponoviti svakih 5 godina. Tada odgovorne osobe za nadzor nad kemikalijama pohađaju prošireni program, dok radnici dopunjuju i ponavljaju osnovno gradivo.

DRUGI PROPISI NA TEMELJU KOJIH SE PROVODE DDD MJERE

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, br. 128/11)