NAČIN PROVEDBE OBVEZNIH DDD MJERA
 

NSK Logo

Logo označava da je ova web stranica bibliografski obrađena, arhivirana te pohranjena u
Digitalnom arhivu hrvatskih mrežnih publikacija
 Zahtjev za dobivanje odobrenja za rad i dokumentacija

Nove zakonske obveze na području kemikalija - Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP) te prostora s kemikalijama

Više na http://korunic.hr/?page_id=1115

1. UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROIZVODNJU, PROMET I UPORABU KEMIKALIJA sa znakom T+, T, Xn i C (tj. rješenje nadležnog tijela za uporabu kemikalija)

Važeći propisi na temelju kojih se podnosi zahtjev su:

- Zakon o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13)
- Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (Narodne novine br. 99/13, 157/13, 122/14).

Sukladno članku 16. Zakona o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13) nadležno tijelo za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalije je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

O davanju navedenoga odobrenja odlučuje se rješenjem, protiv kojeg nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor. Troškove provedbe postupka utvrđivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 12. ovoga Zakona snosi podnositelj zahtjeva.

Zahtjevi se podnose za proizvodnju, promet i uporabu kemikalija sa znakom T+, T, Xn i C izuzev Xi za koje više nije potrebno podnositi zahtjev. Ukoliko kemikalija ima oznaku N, O, E, F, F+, zahtjevi se podnose ukoliko su ovi znakovi navedeni uz znakove T+, T, Xn i C.

Zahtjev se podnosi Službi državne sanitarne inspekcije za:

 1. prometa opasnih kemikalija na veliko i/ili
 2. proizvodnje opasnih kemikalija i/ili
 3. korištenje vrlo otrovnih kemikalija (T+)
 4. obavljanje djelatnosti DDD

Zahtjev se podnosi Službi županijske sanitarne inspekcije za:

 1. promet opasnih kemikalija na malo i/ili
 2. korištenje opasnih kemikalija (Tm Xn i C) i/ili
 3. korištenje vrlo otrovnih kemikalija –
        fizičke osobe (zlatari i galvanizacije)

U pisanom zahtjevu treba navesti:

 1. naziv i sjedište podnositelja zahtjeva
 2. kontakt podaci podnositelja zahtjeva (telefon/mobitel, adresa elektroničke pošte)
 3. opisati namjenu kemikalija
 4. navesti oznake opasnosti koju proizvodi nose.

SLUŽBA DRŽAVNE SANITARNE INSPEKCIJE

 1. izvod iz registra trgovačkog suda za trgovačko društvo/ iz obrtnog registra za fizičku osobu
 2. dokaz o osnovi prava korištenja skladišnog (proizvodnog) objekta: ugovor o najmu ili dokaz o vlasništvu (kupoprodajni ugovor ili izvadak iz zemljišnih knjiga
 3. tlocrt skladišta (proizvodnog prostora) za opasne kemikalije, izrađen od ovlaštenog projektanta
 4. dokaz da je zaposlena osoba odgovarajuće stručne spreme (VSS - ako je potrebna) prema članku 13. Zakona o kemikalijama ("Narodne novine" broj 18/2013) i članku 4. stavku 3. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (Narodne novine br. 99/13), a pod čijim se nadzorom opasne kemikalije skladište, čuvaju i izdaju: presliku diplome, ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prijava na zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 5. odluku trgovačkog društva o imenovanju odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama
 6. dokaz da svi zaposlenici koji rade s opasnim kemikalijama imaju stečena posebna znanja o zaštiti od opasnih kemikalija
 7. ukoliko se radi o proizvodnji opasnih kemikalija potrebno je dostaviti opis proizvodnog postupka te ugovor s ovlaštenim laboratorijem za kontrolu gotovog proizvoda, odnosno izjavu o korištenju vlastitog laboratorija
 8. zdravstvene svjedodžbe (preslike) o obavljenom pregledu kod doktora medicine, specijaliste medicine rada, ciljanom za rad s opasnim kemikalijama
 9. presliku uplatnice o uplaćenoj upravnoj pristojbi od 175,00 kuna, koja je naplaćena sukladno Tarifi upravnih pristojbi Tar. br. 60. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, na žiro račun broj: žiro račun broj: HR12 1001005 1863000160, poziv na broj: HR 64 5002 47107-OIB

SLUŽBA ŽUPANIJSKE SANITARNE INSPEKCIJE

U pisanom zahtjevu treba navesti:

 1. naziv i sjedište podnositelja zahtjeva
 2. kontakt podaci podnositelja zahtjeva (telefon/mobitel, adresa elektroničke pošte)
 3. naziv i adresu radne jedinice, pogona, radionice, kemijske čistionice, trgovine boja i lakova benzinske postaje i sl. gdje se opasne kemikalije koriste ili se obavlja promet na malo. 

Zahtjevu za obavljanje djelatnosti pod „e,f,g“ potrebno je priložiti:

 1. rješenje trgovačkog suda odnosno izvod iz registra trgovačkog suda za trgovačko društvo/ rješenje o upisu u obrtni registar za fizičku osobu
 2. dokaz o osnovi prava korištenja objekta u kojem se posluje opasnim kemikalijama, tj. ugovor o najmu ili dokaz o vlasništvu (kupoprodajni ugovor ili izvadak iz zemljišnih knjiga)
 3. tlocrt objekta - poslovnog prostora u kojem se posluje opasnim kemikalijama izrađen od ovlaštenog projektanta
 4. pravna ili fizička osoba koja koristi ili obavlja promet na malo opasnim kemikalijama iz članka 4. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija „Narodne novine“ br. 99/13, 157/13, 122/14), mora priložiti dokaze o zaposlenosti osobe koja ima završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz biomedicinskih, prirodoslovnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti prema članku 13. Zakona o kemikalijama („Narodne novine“ broj 18/2013) i članku 4. stavka 2. Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (Narodne novine» br. 99/13, 157/13, 122/14) i to: presliku diplome, ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prijavu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje te odluku direktora ili obrtnika o imenovanju te osobe za odgovornu osobu pod čijim se neposrednim nadzorom opasne kemikalije koriste ili stavljaju na tržište (promet na malo)
 5. uz zahtjev za korištenje opasnih kemikalija priložiti opis tehnološkog postupka iz kojeg će biti vidljiva namjena opasnih kemikalija i oznake opasnosti koju pojedina kemikalija nosi
 6. uz zahtjev za promet na malo priložiti popis proizvoda koji spadaju u opasne kemikalije s oznakom opasnosti koju pojedina kemikalija nosi
 7. dokaz da svi zaposlenici koji rade s opasnim kemikalijama imaju stečena posebna znanja o zaštiti od opasnih kemikalija
 8. zdravstvene svjedodžbe (preslike) o obavljenom pregledu kod doktora medicine, specijaliste medicine rada, ciljanom za rad s opasnim kemikalijama za sve zaposlenike koji rukuju opasnim kemikalijama
 9. presliku uplatnice o uplaćenoj upravnoj pristojbi od 175,00 kuna, koja je naplaćena sukladno Tarifi upravnih pristojbi Tar.br.60. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, na žiro račun broj: žiro račun broj: HR12 1001005 1863000160, poziv na broj: HR 64 5002 47107 - OIB.

2. UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OBAVLJANJE DDD DJELATNOSTI (pod "d")

- opća, posebna i sigurnosna (protuepidemijska) DDD -

Važeći propisi na temelju kojih se podnosi zahtjev su:

 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09)
 • Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07).

Pisani zahtjev na memorandumu podnositelja zahtjeva nasloviti na Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Uprava za sanitarnu inspekciju, Ksaver 200 A, 10000 Zagreb.

U pisanom zahtjevu treba navesti:

 1. naziv i sjedište podnositelja zahtjeva
 2. kontakt podaci podnositelja zahtjeva (telefon/mobitel, adresa elektroničke pošte)
 3. za koju vrstu obvezatne DDD mjere se traži odobrenje
  • obvezatna DDD sukladno članku 2. stavak 2. i / ili
  • obvezatna DDD sukladno članku 2. stavak 3.
  • protuepidemijska DDD sukladno članku 2. stavak 2. i / ili
  • protuepidemijska DDD sukladno članku 2. stavak 3.
 4. popis dokumentacije iz članka 14. Pravilnika koja se dostavlja u prilogu zahtjeva.

Uz pisani zahtjev za dobivanje odobrenja za obavljanje obvezatne DDD mjere sukladno članku 2. stavak 2. i 3. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07) treba dostaviti:

 1. presliku uplatnice o uplaćenoj upravnoj pristojbi od 175,00 kuna, koja je naplaćena sukladno Tarifi upravnih pristojbi Tar. br. 60. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, na žiro račun broj: žiro račun broj: HR12 1001005 1863000160, poziv na broj: HR 64 5002 47107 - OIB
 2. dokumentaciju iz članka 14. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07):
  • izvod iz registra trgovačkog suda:
   • U Rješenju nadležnog Trgovačkoga suda (za trgovačka društva u privatnom vlasništvu) trebalo bi (otprilike) pisati
   • 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja
   • * Promet i uporaba opasnih kemikalija (i/ili vrlo otrovnih kemikalija) radi provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
  • rješenje nadležnog tijela za uporabu kemikalija
  • izvadak iz zemljišne knjige (dokaz o vlasništvu prostora)
  • tlocrt poslovnog prostora i prostorija za skladištenje kemikalija
  • dokazi o vlasništvu opreme-računi
  • popis radnika koji rade na poslovima DDD (ime, prezime, stručna sprema)
  • popis opreme.

3. ADRESE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

 1. 1. Zahtjevi za izdavanje odobrenja za „a, b, c“ podnose se Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Ksaver 200 A, 10000 Zagreb.

2. Zahtjevi za izdavanje odobrenja za „e, f, g“ podnose se područnim jedinicama Uprave za sanitarnu inspekciju, Služba županijske sanitarne inspekcije, Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, kako slijedi:

2.1. Grad Zagreb - Odjel za Grad Zagreb, Ksaver 200A, 10000 Zagreb

2.2. Središnja Hrvatska ( Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Sisačko-moslavačka županija i  Karlovačka županija) - Odjel za središnju Hrvatsku – I. K. Sakcinskog 26, 44000 Sisak

2.3. Sjeverozapadna Hrvatska (Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija i Virovitičko-podravska županija) - Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku – Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica

2.4. Istočna Hrvatska (Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Brodsko-posavska županija i Požeško-slavonska županija - Odjel za istočnu Hrvatsku - Glagoljaška 27a/III, 32100 Vinkovci

2.5. Istra i Primorje (Istarska županija i Primorsko-goranska županija) - Odjel za Istru i Primorje, Riva 10, 51000 Rijeka

2.6. Sjeverna Dalmacija (Ličko-senjska županija, Zadarska županija i Šibensko-kninska županija) - Odjel za sjevernu Dalmaciju, Narodni trg 1, 23000 Zadar

2.7. Južna Dalmacija (Splitsko-dalmatinska županija i Dubrovačko-neretvanska županija) - Odjel za južnu Dalmaciju - Prilaz braće Kaliterne 10, 21000 Split

O nama | Regulativa | Seminari | Radionice | Publikacije | Kontakt

©2006 Studio4web.com - Web hosting

CPCA History of prevention of spreading of infectious diseases into Croatia