NAČIN PROVEDBE OBVEZNIH DDD MJERA

 

NSK Logo

Logo označava da je ova web stranica bibliografski obrađena, arhivirana te pohranjena u
Digitalnom arhivu hrvatskih mrežnih publikacija
 Veterina

Napomena: Sukladno članku 13. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti (Narodne novine br. 139/10) nositelj odobrenja je o svakoj promjeni iz članka 3. (djelatnici) i članaka 6. do 9. (oprema i prostorije) ovoga Pravilnika dužan u pisanom obliku obavijestiti nadležno tijelo u roku 30 dana. Sukladno članku 13. stavak 1. ako nositelj odobrenja prestane obavljati djelatnost sukladno odobrenju izdanom na temelju ovoga Pravilnika dužan je o tome u pisanom obliku obavijestiti nadležno tijelo u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti.

Popis pravnih i fizičkih osoba koje imaju odobrenje Ministarstva poljoprivrede - Uprave za veterinarstvo za obavljanje DDD mjera u veterinarskoj djelatnosti

O nama | Regulativa | Seminari | Radionice | Publikacije | Kontakt

©2006 Studio4web.com - Web hosting
CPCA History of prevention of spreading of infectious diseases into Croatia