Rješenja Ministarstva zdravstva REPUBLIKE HRVATSKE za obavljanje poslova obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine br. 35/07)

  • Evidencija usklađena sa stanjem Ministarstva zdravstva RH ili zaprimljenih rješenja od nositelja odobrenja - zadnja promjena na dan 20 . 5. 2021. godine
  • Odobrenja za rad ažuriraju se na http://www.huddd.hr/web/index.php/javno-zdravstvo-i-komunalna-higijena sukladno ODOBRENJU Klasa: 540-01/08-02/03, Ur.broj: 534-08-1-1/1-08-2 od 23.1.2008. godine
  • Sukladno članku 21. o svakoj promjeni iz članka 4., 5., 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika nositelji odobrenja obvezni su u pisanom obliku obavijestiti nadležnu sanitarnu inspekciju i sanitarnu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravstvo. Ako nositelj odobrenja prestane obavljati djelatnost sukladno izdanom odobrenju iz članka 2. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika obvezan je o tome u pisanom obliku obavijestiti ministarstvo nadležno za zdravstvo (članak 22.).

 

I. Popis izvoditelja obvezatnih DDD mjera koji imaju Rješenje za OPĆU I POSEBNU DDD MJERU - vrijedi 5 godina - uporaba opasnih kemikalija izuzev akutno toksičnih kemikalija kategorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA:

ŠKARDA - Sanitarna zaštita d.o.o., M. Novačića 73, 43240 Čazma - Klasa: UP/I-543-04/17-03/10, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-17-4 od 25. listopada 2017.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA:

ECO ENERGY d.o.o., Eugena Kumičića 10, 35000 Slavonski Brod – Klasa:UP/I-543-04/18-03/35, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 22. listopada 2018.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA:

KRMEK d.o.o., Gornji Rožat 82, 20236 Mokošica - Klasa: UP/I-543-04/18-02/18; Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 16. svibnja 2018.

POMORSKI SERVIS-LUKA PLOČE d.o.o., Lučko bosanska obala bb, 20340 Ploče - Klasa:UP/I-543-04/18-03/29, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 22. listopada 2018.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Marka Marojice 5, 20000 Dubrovnik - Klasa: UP/I-543-04/18-03/33; Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 22. listopada 2018.

Veterinarska ambulanta Gruda - Konavle d.o.o., Gruda 416, 20215 Gruda - Klasa: UP/I-543-04/18-03/17, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 22. listopada 2018.

ISTARSKA ŽUPANIJA:

EKO SERVIS MATIĆ, Lovrin 80H, 52400 Pazin - Klasa: UP/I-543-04/17-03/16, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-17-4 od 23. studenog 2017.

SANI.TRES d.o.o., Dobricheva 17, 52100 Pula - Klasa: UP/I-543-04/17-03/04, Urbroj 534-07-1-1-3/2-1704 od 5. listopada 2017.

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Vladimira Nazora 3, 52000 Pula - Klasa: UP/I-543-04/18-03/04, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-04 od 29. siječnja 2018.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA:

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Dr. Vlatka Mačeka 48, 47000 Karlovac - Klasa: UP/I-543-04/17-03/03, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-17-7 od 5. listopada 2017.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA:

Hrvatski veterinarski institut (Savska cesta 143, Zagreb), Podružnica veterinarski zavod Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 10, 48260 Križevci - Klasa: UP/I-543-04/19-03/11, Urbroj: 534-07-1-1-3/4-19-2 od 20. rujna 2019.

PODRAVKA d.d., A. Starčevića 32, 48000 Koprivnica - Klasa: UP/I-543-04/20-03/13, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-2 od 29. siječnja 2021.

SANITACIJA d.o.o., Hrvatskih branitelja 1, 48000 Koprivnica – Klasa: UP/I-543-04/18-03/07, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-18-4 od 16. veljače 2018.

Veterinarska stanica Koprivnica d.o.o., M.P. Miškine 66, 48000 Koprivnica - Klasa: UP/I-543-04/18-03/22, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-18-4 od 26. lipnja 2018.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA:

SALUBRIS d.o.o., Gorjakovo 100, 49218 Pregrada - Klasa: UP/I-543-04/18-03/11, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 5. lipnja 2018.

ZAG-VET d.o.o., Bistrička cesta 2, 49282 Konjščina (poslovni i skladišni prostor u Mihovljan 48, 49252 Mihovljan) - Klasa: UP/I-543-04/19-03/12, Urbroj: 534-07-1-1/5-20-4 od 25. veljače 2020.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA:

DERATIZACIJA GOSPIĆ d.o.o., Popa Marka Mesića 21, 53000 Gospić - Klasa: UP/I-543-04/18-03/30, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 6. kolovoza 2018.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA:

BIOINSTITUT d.o.o., Zona Istok, R. Steinera 7, 40000 Čakovec (poslovni prostor službe DDD, Preloška 171, Čakovec) - Klasa: UP/I-543-04/17-03/15, Urbroj: 534-07-1-1-3/4-17-4 od 19. listopada 2017.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA:

ASANATOR d.o.o., Kralja Tomislava 109, 31220 Višnjevac - Klasa: UP/I-543-04/18-03/02, Urbroj: 534-07-1-1-3/4-18-4 od veljače 2018.

COSMOSOL d.o.o., L. B. Mandića 111/g, 31000 Osijek - Klasa: UP/I-543-04/18-03/01, Urbroj: 534-07-1-1-3/1-18-5 od 12. veljače 2018.

IBIS USLUGE d.o.o., S. Radića 1, Ribnjak, 31225 Našička Breznica - Klasa: UP/I-543-04/19-03/09, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-19-2 od 17. lipnja 2019.

PESTRID d.o.o., Šandora Petefija 109, 31327 Bilje - Klasa: UP/I-543-04/17-03/05, Urbroj: 534-07-1-1-3/4-17-4 od 19. listopada 2017.

SANITACIJA OSIJEK d.d., Jarak 3, p.p.116, 31001 Osijek - Petrijevci - Klasa:UP/I-543-04/18-02/15, Urbroj:534-07-1-1-3/2-18-4 od 16. svibnja 2018.

Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o., Osječka 128, 31300 Beli Manastir - Klasa: UP/I-543-04/17-03/01; Urbroj: 534-07-1-1-4/3-17-5 od 28. veljače 2017.

Veterinarska stanica VETAM d.o.o., Biljska cesta 7, 31000 Osijek - Klasa: UP/I-543-04/19-03/07; Urbroj: 534-07-1-1-3/3-19-2 od 14. svibnja 2019.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA:

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Županijska ul. 9, 34000 Požega- Klasa: UP/I-543-04/16-03/08, Urbroj: 534-07-1-1-4/3-16-4 od 1. rujna 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA:

CRIKVENICA - OPATIJA - EKO d.o.o., Stube Ivana Zavidića 3, 51410 Opatija - Klasa: UP/I 543-04/17-03/12, Urbroj: 534-07-1-1-3/1-17-4 od 27. rujna 2017.

DEZINSEKCIJA d.o.o., Brajšina 13, 51000 Rijeka - Klasa: UP/I-543-04/17-03/11, Urbroj: 534-07-1-1/1-17-4 od 22. rujna 2017.

PESTIC d.o.o., Banj 27, 51262 Kraljevica - Klasa: UP/I-543-04/18-03/20, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-5 od 29. siječnja 2018.

Veterinarska stanica Rijeka d.o.o., Stube M. Remsa 1, 51000 Rijeka - Klasa: UP/I-543-04/18-03/05, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 29. siječnja 2018.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA:

Veterinarska stanica Kutina d.o.o., Nazorova 61, 44320 Kutina - Klasa: UP/I-543-04/18-03/12, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-18-4 od 20. travnja 2018.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Tomislavova 1, 44000 Sisak - Klasa: UP/I-543-04/21-03/06, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-2 od 25. svibnja 2021.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA:

CIAN d.o.o., Varaždinska 51, 21000 Split - Klasa: UP/I-543-04/17-03/19, Urbroj: 534-07-1-1/1-17-4 od 8. prosinca 2017.

GALEB 1950 d.o.o., Radoslava Cimermana 40, 10000 Zagreb na lokaciji Zoranićeva 61a, 21210 Solin - Klasa: UP/I-543-04/20-03/09, Urbroj: 534-07-1/2-20-3 od 9. rujna 2020.

KB CIKLON d.o.o., Dubrovačka 33, 21000 Split - Klasa: UP/I-534-04/18-03/32, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 17. rujna 2018.

LIKOMED VETERINA d.o.o., Brnaze 172, 21230 Sinj - Klasa: UP/I-543-04/17-03/26, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 13. veljače 2018.

MINELA d.o.o., Lovretska 23, 21000 Split - Klasa: UP/I-543-04/17-03/26, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od veljače 2018.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, 21000 Split - Klasa: UP/I-543-04/20-03/06, Urbroj: 534-07-1/4-20-2 od 13. svibnja 2020.

  • EKOCIJAN d.o.o., Kružna 2 b, 10000 Zagreb (priručni skladišni prostor i na otoku Hvaru, Pelinje b.b. u Jelsi)
  • KAMIKS EKO d.o.o., Puškarićeva 18, 10250 Lučko (priručni skladišni prostor i u Splitu, Trg Gaje Bulata br. 4)

 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA:

AS – EKO d.o.o., Poduzetnička zona PODI Šibenik, Dolačka 2, p.p.125, 22000 Šibenik - Klasa: UP/I-543-04/20-03/07, Urbroj: 534-07-1/4-20-4 od 29. lipnja 2020.

CONTROLMATIK d.o.o., Dolačka 8, IZ Podi, 22000 Šibenik - Klasa: UP/I-543-04/18-03/25, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 8. kolovoza 2018.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA:

Veterinarska stanica d.d., Trg J. Perkovca 24, 42000 Varaždin - Klasa: UP/I-543-04/18-03/13, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-18-4 od 20. travnja 2018.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Ivana Meštrovića 1/11, 42000 Varaždin - Klasa: UP/I-543-04/17-03/09, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-17-5 od 13. studenog 2017.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA:

-

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA:

Veterinarska stanica Vinkovci d.o.o., Josipa Kozarca 26, 32100 Vinkovci - Klasa: UP/I-543-04/17-03/21, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 17. siječnja 2018.

Veterinarska stanica Vukovar d.o.o., J. bana Jelačića 97, 32230 Vukovar - Klasa: UP/I-543-04/17-03/06, Urbroj: 534-07-1-1-3/4-17-6 od 19. listopada 2017.

Veterinarska stanica Županja d.o.o., Veliki Kraj 18, 32270 Županja - Klasa: UP/I-543-04/18-03/27, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 6. kolovoza 2018.

ZADARSKA ŽUPANIJA:

CIKLON d.o.o., Put Murvice 14, 23000 Zadar - Klasa: UP/I-543-04/17-03/17, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-17-4 od 13. studenog 2017.

DEZINSEKCIJA PUNTAMIKA d.o.o., Franka Lisice 2d, 23000 Zadar, Klasa:UP/I-543-04/18-03/09, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 15. veljače 2018.

PECTO d.o.o., Ulica Samostalnog bataljuna 2, 23223 Škabrnja - Klasa: UP/I-543-04/20-03/04, Urbroj: 534-07-1/2-20-2 od 27. travnja 2020.

VETERINARSKA AMBULANTA BOKANJAC d.o.o., Put Vrela 2a, 23000 Zadar - Klasa: UP/I-543-04/17-03/02, Urbroj: 534-07-1-1-4/5-17-7 od 24. travnja 2017.

GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA:

AD LIBITUM d.o.o., Nine Vavre 7, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/18-03/06, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 26. siječnja 2018.

ADRIA GRUPA d.o.o., Heinzelova 53 a, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/19-03/06, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-19-3 od 17. svibnja 2019.

AGROSAN d.o.o., Hermanova 13, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/19-03/08, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-19-2 od 3. lipnja 2019.

ANPARO d.o.o., Horvaćanska cesta 27, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/20-03/11, Urbroj: 534-07-1/4-20-4 od 16. listopada 2020.

BIO SAN d.o.o., Sopnička 42 c, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/17-03/22, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 13. ožujka 2018.

CIJANIZACIJA d.o.o., Lazinska 58, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/17-03/18, Urbroj: 534-07-1-1-3/4-17-4 od 1. prosinca 2017.

EKOCIJAN d.o.o., Kružna 2 b, 10000 Zagreb (priručni skladišni prostor i na otoku Hvaru, Pelinje b.b. u Jelsi)- Klasa: UP/I-543-04/17-03/25, Urbroj: 534-07-1-1-3/1-18-5 od 7. veljače 2018.

EKO - DERATIZACIJA d.o.o., Črnkovečka 9a, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/20-03/05, Urbroj: 534-07-1/2-20-2 od 27. travnja 2020.

EKO STANDARD d.o.o. Zagreb, Šišićeva 4 (skladište Luja Naletilića 11a), 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/19-03/03, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-19-4 od 25. ožujka 2019.

FUČKALA d.o.o., Odranska 48, 10020 Novi Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/17-03/13, Urbroj: 534-07-1-1-3/4-17-5 od 29. rujna 2017.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/21-03/05, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-3 od 27. svibnja 2021.

ICC 3D d.o.o., Radnička cesta 75, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/19-03/02, UrbrOJ: 534-07-1-1-3/3-19-4 od 25. ožujka 2019.

ID 90 d.o.o., Ogrizovićeva 34/1, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/18-03/14, Urbroj:534-07-1-1-3/2-18-4 od 16. svibnja 2018.

ID EKO d.o.o., Porečka 11, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/18-03/10, Urbroj: 534-07-1-1-1/1-18-4, od 8. ožujka 2018.

Kamiks eko d.o.o., Franje Puškarića 18, 10250 Lučko (skladišni prostor i u Splitu, Trg Gaje Bulata br. 4) - Klasa: UP/I-543-04/18-03/23, Urbroj: 534-07-1-1/1-18-4 od 7. lipnja 2018.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB, Šalata 2, 10000 Zagreb (na lokaciji Kišpatićeva 12, Služba za DDD i zaštitu okoliša) - Klasa: UP/I-543-04/18-03/08, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-04 od 12. ožujka 2018.

M.S. DERATIZACIJA d.o.o.. III. Loparska 6, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/17-03/24, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 26. siječnja 2018.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, Mirogojska c. 16, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/18-03/38, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-19-4 od 6. ožujka 2019.

SANATIO d.o.o., Bolnička 34 c, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/18-03/37, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-18-3 od 26. listopada 2018.

SANITACIJA d.o.o., Nalješkovićeva 45, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/17-03/14, Urbroj: 534-07-1-1-3/4-17-4 od 30. listopada 2017.

SANITARAC j.d.o.o., Bjelovarska 3, 10360 Sesvete - Klasa: UP/I-543-04/19-03/05, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-19-4 od 14. svibnja 2019.

SANVET d.o.o., Pavla Štoosa 36, 10293 Dubravica - Klasa: UP/I-543-04/21-03/01, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-2 od 23. veljače 2021.

ŠVAJGER d.o.o., Savska 108, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/17-03/23, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 26. siječnja 2018.

TEHINSPEKT d.o.o., Garićgradska ulica 18, 10000 Zagreb, Klasa: UP/I-543-04/20-03/12, Urbroj: 534-07-1/2-20-4 od 17. studenog 2020.

TEHNOLOGIJA ČISTOĆE d.o.o., Marina Getaldića 1, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/20-03/08, Urbroj: 534-07-1/5-20-2 od 16. srpnja 2020.

TENSIO-WAT d.o.o., Pere Devčića 11, 10290 Zaprešić - Klasa: UP/I-543-04/16-03/13, Urbroj: 534-07-1-1-4/1-16-4 od 17. siječnja 2017.

TINAMON d.o.o., Palić 58/a, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/18-03/28, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-18-5 od 10. srpnja 2018.

Veterinarska stanica Grada Zagreba d.o.o., Heinzelova 68, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/16-03/09, Urbroj: 534-07-1-1-4/1-16-5 od 5. listopada 2016.

Veterinarska stanica Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 68, 10340 Vrbovec - Klasa: UP/I-543-04/19-03/04, Urbroj: 534-07-1-1-3/4-19-3 od 18. travnja 2019.

ZAGREBAČKI EKOLOŠKO SANITARNO HIGIJENSKI SERVIS d.o.o., Kustošijanska 8, 10000 Zagreb (lokacija skladišta Eugena Kumičića 64, 42240 Ivanec) - Klasa: UP/I-543-04/17-03/07, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-17-5 od 18. listopada 2017.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/16-03/11, Urbroj: 534-07-1-1-4/3-17-4 od 7. veljače 2017.

 

II. Popis izvoditelja obvezatnih DDD mjera koji imaju Rješenje za OPĆU I POSEBNU DDD MJERU - vrijedi 3 godine - uporaba akutno toksičnih kemikalija kategorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA:

DEZINSEKCIJA d.o.o., Brajšina 13, 51000 Rijeka - Klasa: UP/I-543-04/18-03/36, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-18-4 od 30. studenog 2018.

 

III. Popis izvoditelja (samo ZZJZ) obvezatnih DDD mjera koji imaju Rješenje za PROTUEPIDEMIJSKU DDD MJERU KAO SIGURNOSNU - vrijedi 5 godina - uporaba opasnih kemikalija izuzev akutno toksičnih kemikalija kategorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina

KARLOVAČKA ŽUPANIJA:

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Dr. Vlatka Mačeka 48, 47000 Karlovac – Klasa: UP/I-543-04/17-03/03, Urbroj: 534-07-1-1-3/2-17-7 od 5. listopada 2017.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska 46, Split - Klasa: UP/I-543-04/20-03/06, Urbroj: 534-07-1/4-20-2 od 13. svibnja 2020.

GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, 10000 Zagreb - Klasa: UP/I-543-04/21-03/05, Urbroj: 534-03-3-2/8-21-3 od 27. svibnja 2021.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”, Mirogojska c. 16, 10000 Zagreb – UP/I-543-04/18-03/38, Urbroj: 534-07-1-1-3/3-19-4 od 6. ožujka 2019.

 

IV. Popis ovlaštenih izvoditelja (samo ZZJZ) obvezatnih DDD mjera koji imaju Rješenje za PROTUEPIDEMIJSKU DDD MJERU KAO SIGURNOSNU - vrijedi 3 godine - uporaba akutno toksičnih kemikalija kategorije 1 i kemikalija koje djeluju u obliku plina

Nema izdanih rješenja

 

Povratak na prethodnu stranicu

 

Prihvatite kolačiće naše stranice i Uvjete korištenja

Saznajte više ...

Prihvaćam!

- Uvjeti korištenja

Korisnik prihvaća sve zakonima mu zadane odgovornosti i upoznaje se s Uredbom o zaštiti podataka.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li huddd.hr kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.