NAČIN PROVEDBE OBVEZNIH DDD MJERA

 

NSK Logo

Logo označava da je ova web stranica bibliografski obrađena, arhivirana te pohranjena u
Digitalnom arhivu hrvatskih mrežnih publikacija
 Zaštita bilja

Napomena: Sukladno članku 67. stavku 5. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine", br. 142/12) davatelj usluge dužan je o svakoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za upis u upisnik obavijestiti Ministarstvo u roku od 30 dana od nastanka promjene. Sukladno članku 68. Ministarstvo davatelja usluge rješenjem briše iz Upisnika na njegov zahtjev ili po službenoj dužnosti, kada prestane obavljati djelatnost za koju se upisao u Upisnik, ako se pri obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi da je davatelj usluge prestao udovoljavati propisanim uvjetima ili kada davatelj usluge nije otklonio utvrnene nedostatke u roku koji je naveden u inspekcijskom rješenju o poduzimanju mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Upisnik davatelja usluga dostupan je ulaskom na web stranicu Ministarstva poljoprivrede http://fisportal.mps.hr/hr/sve/upisnici/ pod "Sredstva za zaštitu bilja"

O nama | Regulativa | Seminari | Radionice | Publikacije | Kontakt

©2006 Studio4web.com - Web hosting
CPCA History of prevention of spreading of infectious diseases into Croatia