I. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 – RUSRH, 130/171, 14/18)

II. Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne novine br. 35/07, 76/12)

III. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 128/11, 62/18)

 

Rokove, dinamiku i način provedbe obveznih DDD mjera kao općih mjera, izbor, vrstu i oblik formulacije biocidnih pripravaka te mjere opreza određuje isključivo stručna osoba nositelja odobrenja za provedbu DDD mjera na temelju:

– prethodnog izvida površina, prostora ili objekta iz članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

– utvrđivanja vrste patogenog mikroorganizama, štetnog člankonožca (Arthropoda) i štetnog glodavca

– stupnja, proširenosti i mjesta infestacije patogenim mikroorganizmima, štetnim člankonošcima (Arthropoda) i štetnim glodavcima

– uvida o građevinsko – tehničko – higijenskom stanju, svojstvima i namjeni površine, prostora ili objekta i tehnološkom procesu.

Dinamika provedbe suzbijanja prijenosnika zaraznih bolesti čije je suzbijanje kao posebnih mjera od javnozdravstvene važnosti u Republici Hrvatskoj propisana je u točki VII. državnog programa mjera, tj. podtočki 1.4.8. Provedbenog plana i može se primjeniti i na provedbu obveznih DDD kao općih mjera.

Stručna osoba nositelja odobrenja za provedbu DDD mjera procjenjuje je li potrebno provesti više postupaka uporabom biocidnih pripravaka od najmanje predloženog.

Sve poduzete mjere i postupci moraju biti praćeni i ocijenjeni od strane stručne osobe nositelja odobrenja za provedbu DDD mjera, odnosno uspješnost mjera i postupaka treba biti evaluirana:

– izvidom i sustavnim praćenjem (monitoringom), razgovorom ili anketom odgovornih osoba korisnika DDD mjera ili na temelju prosudbe uspjeha pomoću objektivnih (npr. ljepljive lovke ili brisevi kod dezinfekcije) ili subjektivnih (vizualno) kriterija

– izradom prijedloga za neškodljivo i trajno otklanjanje šteta u objektima korisnika obveznih DDD mjera kao općih mjera.

Na osnovi dobivenih rezultata i analize svih primjenjenih postupaka, po potrebi se provode novi ili dodatni tretmani ili samo korektivni zahvati dok se ne postigne željeni rezultat.

Radi osiguravanja zdravstvene ispravnosti hrane subjekt u poslovanju s hranom dužan je jednom mjesečno voditi pisanu »Evidenciju kontrole prisustva štetnika« u objektu, a u slučaju pojave i jedne jedinke štetnika o istome treba odmah obavijestiti nositelja odobrenja za provedbu DDD mjera kako bi se provele korektivne mjere suzbijanja štetnika.

Subjekt u poslovanju s hranom dužan je nositelju odobrenja za provedbu DDD mjera omogućiti provedbu detaljnog nadzora svaka 3 mjeseca radi kontrole svih kritičnih točaka u objektu, tj. ekoloških niša te utvrđivanja mogućeg prisustva štetnika.

Kvartalni nadzor se provodi razgovorom ili anketom odgovornih osoba korisnika DDD mjera ili na temelju prosudbe uspjeha pomoću objektivnih (npr. ljepljive lovke kod dezinsekcije ili brisevi kod dezinfekcije) ili subjektivnih (vizualno) kriterija, a rezultati nadzora se pisano dokumentiraju te ažuriraju u Planu.

Kada se mjere suzbijanja iz točke 1.4.8.1. do 1.4.8.10. ovoga poglavlja provode kao opće mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na temelju Ugovora ili narudžbenice, izvoditelj DDD mjera je obvezan u „Planu provedbe DDD mjera“ detaljno razraditi raspored, dinamiku i  rokove sukladno ovim naputcima, a normative ciljano za objekt koji se tretira uzimajući u obzir namjenu površine, prostora i objekta te građevinsko-tehničko-higijensko stanje.

Korisnik mjere je dužan omogućiti provedbu mjere na način kako je to navedeno u „Planu provedbe DDD mjera“.

 

DEZINFEKCIJA KAO OPĆA MJERA

Obvezatnu dezinfekciju kao opću mjeru obvezni su provoditi korisnici obvezatnih DDD mjera na površinama, u prostorima ili objektima, kao svakodnevni i kontinuirani proces u održavanju higijene osobnog ili poslovnog prostora te održavanja higijene prostora i mikrobiološke čistoće pribora, predmeta, opreme, površina, prostora i u objektima.

Obvezatna dezinfekcija kao opća mjera provodi se uvijek prije prve uporabe površina, prostora ili objekata ili nakon njihovoga dužeg nekorištenja, odnosno prije ponovne uporabe, a obveznici provođenja obvezatne (preventivne) dezinfekcije kao opće mjere dužni su povremeno sukladno propisima kontrolirati uspješnost provedenih mjera dezinfekcije putem ovlaštenog mikrobiološkog laboratorija i o tome voditi evidenciju.

Dezinfekciju kao opću mjeru, osim svakodnevne dezinfekcije iz članka 10. stavka 5. ovoga Zakona, provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i druge pravne osobe ako udovoljavaju propisanim uvjetima (čl. 11. st. 2.). Uvjeti u pogledu stručne spreme radnika, tehničke opremljenosti, prostorija te drugi uvjeti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, druge pravne osobe te osobe koje samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije propisani su Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva („Narodne novine“ br. 35/07).

EPIDEMIOLOŠKI ZNAČAJ SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA: mikroorganizmi (uključujući bakterije, viruse, gljivice, parazite itd.), uzrokuju vrlo široki spektar bolesti od kojih se mnoge mogu spriječiti i/ili suzbiti prekidanjem lanca prijenosa, odnosno dezinfekcijom izvora zaraze ili objekta/medija prijenosa

CILJ SUZBIJANJA ŠTETNIH MIKROORGANIZAMA je je sprečavanje pojave ili suzbijanje zaraznih bolesti koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi, a provodi se uvijek i na svim mjestima gdje postoji rizik od prenošenja istih, tj.: tijekom elementarnih nepogoda, tijekom izljeva kanalizacije, tijekom masovnih skupova, tijekom proljevanja ili rasapa infektivnog materijala, tijekom zbrinjavanja infektivnog otpada i sl., u svim drugim slučajevima gdje postoji epidemiološka indikacija

VRSTA MJERE RADI OSTVARIVANJA CILJA: preventivna dezinfekcija radi sprečavanja pojave zaraznih bolesti, u slučaju pojave zaraznih bolesti kao obvezatna preventivna dezinfekcija. Preventivne mjere koje se provode radi smanjenja rizika od pojave legionarske bolesti u sredstvima javnoga prijevoza, hotelsko - ugostiteljskim objektima te svim drugim objektima od javne namjene provode se sukladno naputcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U slučaju pojave legionele poduzimaju se zakonom propisane preventivne i protuepidemijske mjere.

Uništavanje patogenih mikroorganizama dezinficijensima sukladno uputama proizvođača kada mjere kemijske dezinfekcije PROVODI ovlašteni izvoditelj DDD mjera(državni Program mjera - glava VII. odjeljak 1.4. točka 1.4.8. podtočka 1.4.8.1.)

- sustavi za kondicioniranje zraka, sustavi za komprimirani zrak, ventilacijski sustavi, zrakovodi i filteri najmanje 2 puta godišnje postupkom vlažnog zamagljivanja u vrijeme kada je objekt zatvoren; 1 puta prije preuzimanja novoga objekta ili ponovnog otvaranja, tj. ovisno o mikrobiološkom nalazu ponoviti postupak

- sustav vodoopskrbe (javni vodovod) za protok pitke vode 1 puta prije prvog korištenja ili ponovnog korištenja (sezonski objekti) uz prethodnu provjeru da sustav vodoopskrbe ne propušta

- tzv. slijepi završeci u sustavu vodoopskrbe, dijelovi izvan uporabe, rezervni kotlovi ili spremnici za vodu koji su serijski povezani s bojlerom u uporabi te dijelovi cijevi, tornjevi ili bazeni izvan funkcije najmanje 4 puta godišnje uz prethodnu provjeru da sustav vodoopskrbe ne propušta

- spremnici, vodospreme, cisterne ili zdenci s pitkom vodom te brodski tankovi ili gumeni spremnici za transport vode 1 puta nakon postupka sanacije ili kod prve uporabe, tj. ovisno o mikrobiološkom i nalazu fizikalno-kemijskih analiza ponoviti postupak

- bazeni sa slatkom, termalnom i morskom vodom te aquaparkovi koji se koriste za kupanje ili rekreaciju pučanstva sukladno važećim zakonskim propisima

- prijevozna sredstva za masovni prijevoz putnika najmanje 2 puta godišnje

- prijevozna sredstva za prijevoz hrane (catering i sl.) 1 puta prije prvog korištenja, najmanje 4 puta godišnje i nakon dugog nekorištenja uz obvezno provođenje svakodnevne dezinfekcije koju provodi vlasnik ili posjednik vozila kao svakodnevni proces rada radi održavanja osnovne higijene i mikrobiološke čistoće vozila

- putnički ili transportni zrakoplovi isključivo sukladno naputcima Međunarodne zrakoplovne federacije ili zrakoplovne kompanije čiji zrakoplov podliježe dezinfekciji (Ebola, SARS, MERS i sl.)

- zaštitna oprema koja se koristi pri prikupljanju leševa ili ekshumaciji nakon svakog korištenja

- ronilačka oprema uvijek prije prvog korištenja, poslije dugog skladištenja ili popravaka nakon ronjenja u zagađenoj vodi i kod pojavnosti akutnih gnojnih ili gljivičnih oboljenja

- osobna zaštitna oprema dišnog sustava (maske, polumaske, respiratori itd.) ako ih koristi više osoba, kod prve uporabe ili nakon dugotrajnog nekorištenja ili kod pojave respiratornih oboljenja

- odjeća i obuća koja se daje u humanitarne svrhe jednokratno prije svake isporuke na zahtjev zemlje uvoznice

- obuća te sportska oprema i rekviziti koji se iznajmljuju i/ili koriste u sportsko-rekreacijskim centrima te dječjim igraonicama, saune, ležišta i sjedišta u kozmetičkim i wellness salonima uvijek prije prvog korištenja, najmanje jednom godišnje ili ovisno o epidemiološkim indikacijama te nakon dugog nekorištenja uz obvezno provođenje svakodnevne dezinfekcije koju provodi iznajmljivač kao svakodnevni proces rada radi održavanja osnovne higijene i mikrobiološke čistoće odjeće, obuće, sportske opreme i rekvizita

- prostori i zemljište jednokratno, ali isključivo ako su na njemu bili smješteni zarazni materijali, u slučaju raspada ljudi i životinja, ispusta fekalnih masa te u izvanrednih okolnostima (potresi, poplave).

 

DEZINSEKCIJA KAO OPĆA MJERA

SUZBIJANJE NEVIDA (flebotoma, papatača)

- jednokratno u dozama i na način kako predlaže proizvođač insekticida

SUZBIJANJE MUHA

– premazivanje površina na kojima se zadržavaju odrasle muhe svakih 6 do 8 tjedana ovisno o rezultatima uspješnosti provedene mjere u dozama i na način kako predlaže proizvođač insekticida

– izlaganje ljepljivih traka ili lovki na način kako predlaže proizvođač

– izlaganje granula neposredno na ciljanoj površini uz povremeno vlaženje ili potpuno močenje na način kako predlaže proizvođač larvicida

– korištenje UV muholovki na mjestima gdje nije dozvoljena uporaba kemijskih sredstava

– dnevna i noćna počivališta muha u zatvorenim prostorima svakih 6 do 8 tjedna ovisno o rezidualnosti insekticida u dozama i na način kako predlaže proizvođač insekticida

- deponiji otpada - gnojnice svakih 14 dana u dozama i na način kako predlaže proizvođač larvicida, tj. prskanje otopinom insekticida svakih 4 do 6 tjedana na način kako predlaže proizvođač insekticida

SUZBIJANJE BUHA

- jednokratno, a ponekad višekratno ponoviti postupke dezinsekcije do istrebljenja u dozama i na način kako predlaže proizvođač insekticida

SUZBIJANJE KRPELJA

- jednokratno ili dok traje pojavnost vezana uz oboljenje u dozama i na način kako predlaže proizvođač insekticida

SUZBIJANJE ŽOHARA

- insekticidom prema uputama proizvođača poštujući normativ 5 litara emulzije za 100 m2 u koncetraciji ovisno o poroznosti površine koja se obrađuje. Kod primjene insekticida tzv. Spot tretmanom obuhvatiti sve kritične točke koje može procijeniti samo isključivo voditelj terenske ekipe izvoditelja DDD mjera:

smeđi žohar: objekti koji rade tijekom cijele godine ovisno o vrsti i namjeni objekta te zatečenom stanju najmanje svaka 2 do 3 mjeseca; sezonski objekti 2 puta godišnje

crni žohar: 2 puta godišnje, po potrebi više do smanjenja na biološki minimum

mrko prugasti žohar: 2 puta godišnje, po potrebi više do smanjenja na biološki minimum

američki žohar: 2 puta godišnje, po potrebi više do smanjenja na biološki minimum

SUZBIJANJE MRAVA

- 2 puta godišnje u dozama i na način kako predlaže proizvođač insekticida

SUZBIJANJE STJENICA

- zbog težine radnje potrebno je nekad višekratno ponoviti postupke dezinsekcije do istrebljenja u dozama i na način kako predlaže proizvođač insekticida; ukoliko je moguće osigurati sigurnosno-tehničke uvjete kod uporabe fumiganata (cijanovodik) jednokratno, tj. do istrebljenja u dozama i na način kako predlaže proizvođač fumiganta

SUZBIJANJE OSTALIH SEZONSKIH ŠTETNIH (OPASNIH) ČLANKONOŽACA (pederida i azijskih božjih ovčica te drugih hematotoksičnih insekata, skokuna, babura, stonoga, osa, stršljena, simulida, leptira ili gusjenica uzročnika alergijskih manifestacija)

- na mjestima aglomeracija jednokratno do nestanka štetne vrste, a prema naputku proizvođača insekticida

 

DERATIZACIJA KAO OPĆA MJERA

- tzv. kritični objekti (kao npr. prehrambena proizvodnja, deponiji, sumnjive higijenski zapuštene zgrade, mesnice, groblja-mrtvačnice) obnovu mamaca potrebno je ponavljati i do 3-4 puta godišnje, tj. do potpunog izostanka potrošnje mamaca, odnosno ovisno o stupnju sanacije površine, prostora i objekta trajno

- tzv. "penetracijska mjesta" kao što su veletržnice hrane neživotinjskog podrijetla, autobusne ili željezničke postaje, lučka pretovarna skladišta ili lučki prostor gdje bi se nadzor trebalo provoditi 4 puta godišnje, tj. svaka 3 mjeseca uz obradu sve do potpunog prestanka potrošnje mamaca, odnosno ovisno o stupnju sanacije površine, prostora i objekta trajno

– svi drugi objekti iz članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti do prestanka konzumacije zatrovanih mamaca, a najmanje 2 puta godišnje, tj. do potpunog izostanka potrošnje mamaca, odnosno ovisno o stupnju sanacije površine, prostora i objekta trajno

 

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA KAO POSEBNA MJERA

SUZBIJANJE PATOGENIH MIKROORGANIZAMA

Na osnovi epidemioloških indikacija u izvanrednim situacijama mjere kemijske dezinfekcije predlaže epidemiološka služba nadležnog Zavoda za javno zdravstvo županije ili Grada Zagreba!

SUZBIJANJE KOMARACA

- sanacijskim postupcima koji se temelje na sustavnom uklanjanju ili smanjivanju uvjeta za razvoj i razmnožavanje komaraca te otklanjanju ekoloških niša na području općina i gradova Republike Hrvatske

- individualno ukljanjanje potencijalnih ekoloških niša, tj. informiranje pučanstva u individualnim načinima zaštite i kako oni sami mogu doprinjeti smanjenju populacije komaraca u svojem okolišu te poticati širenje takvih informacija »od susjeda do susjeda«

- uvođenjem predatora ličinki komaraca ribice Gambusia holbrooki u različite stalne vodene nakupine (lokve) za što je potrebno prethodno (obvezno!) ishoditi dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode

– ovisno o vrsti komaraca, odnosno tipu legla i larvicidu koji se primjenjuje, 1 do 2 larvicidne obrade mjesečno od trenutka pozitivnog nalaza utvrđenog monitoriranjem na stalnim, privremenim, prirodnim ili umjetnim vodenim nakupinama do nestanka ličinki ili vodenih nakupina

– nemoguće je unaprijed točno odrediti dinamiku adulticidnih postupaka i to propisati Programom mjera i Provedbenim planom za područje općine ili grada u županiji jer se unaprijed ne može predvidjeti niti početak aktivnosti komaraca tijekom jedne sezone

- dinamika adulticidnih postupaka je ovisna o uspješnosti provedenih larvicidnih postupaka i hidrometeorološkim prilikama

- adulticidni tretmani se provode u vrijeme maksimalne brojnosti populacije na ograničenom području po potrebi

– ukoliko integrirane mjere uporabom nekemijskih sredstava nisu dovele do smanjenja populacije na biološki minimum, insekticidi / larvicidi se koriste sukladno općim normativima propisanim u državnom Programu mjera - glava VII. odjeljak 1.4. točka 1.4.8. podtočka 1.4.8.2.

SUZBIJANJE ŠTETNIH GLODAVACA

– preventivna i obvezna preventivna deratizacija u stambenim objektima i neposrednom okolišu, na javnoprometnim i na javnim zelenim površinama (trgovima, parkovima, na obalama vodotoka) te deponijima otpada obvezno 2 puta godišnje u dinamici da se proljetna akcija deratizacije uvijek provodi tijekom ožujka, travnja i svibnja, a jesenska akcija deratizacije provodi se uvijek tijekom rujna, listopada i studenog što je uvjetovano biologijom i etologijom štetnih glodavaca

- kako bi se održavao biološki minimum štetnih glodavaca razdoblje između dvije akcije ne bi smjelo biti dulje od 6, tj. max. 8 mjeseci

– svi drugi objekti iz članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti do prestanka konzumacije zatrovanih mamaca, a najmanje 2 puta godišnje, tj. do potpunog izostanka potrošnje mamaca, odnosno ovisno o stupnju sanacije površine, prostora i objekta trajno

- tzv. kritični objekti (kao npr. prehrambena proizvodnja, deponiji, sumnjive higijenski zapuštene zgrade, mesnice, groblja-mrtvačnice) obnovu mamaca potrebno je ponavljati i do 3-4 puta godišnje, tj. do potpunog izostanka potrošnje mamaca, odnosno ovisno o stupnju sanacije površine, prostora i objekta trajno

- tzv. "penetracijska mjesta" kao što su veletržnice hrane neživotinjskog podrijetla, autobusne ili željezničke postaje, lučka pretovarna skladišta ili lučki prostor gdje bi se nadzor trebalo provoditi 4 puta godišnje, tj. svaka 3 mjeseca uz obradu sve do potpunog prestanka potrošnje mamaca, odnosno ovisno o stupnju sanacije površine, prostora i objekta trajno

- ukoliko integrirane mjere deratizacije uporabom nekemijskih sredstava nisu dovele do smanjenja populacije na biološki minimum, zatrovani mamci na bazi 0,005% aktivne tvari se koriste sukladno općim normativima propisanim u državnom Programu mjera - glava VII. odjeljak 1.4. točka 1.4.8. podtočka 1.4.8.11., a koji kod izrade Programa mjera i Provedbenog plana za područje jedinica lokalne samouprave moraju biti usklađeni s odobrenjem nadležnog tijela uprave i deklaracijom proizvoda

Prihvatite kolačiće naše stranice i Uvjete korištenja

Saznajte više ...

Prihvaćam!

- Uvjeti korištenja

Korisnik prihvaća sve zakonima mu zadane odgovornosti i upoznaje se s Uredbom o zaštiti podataka.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li huddd.hr kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.