OBVEZNA TRAJNA EDUKACIJA ZA IZVODITELJE OBVEZATNIH MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Od svibnja 2007. godine program Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD Trajna edukacija) provodi se sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 35/07) i Odluci ministra zdravstva o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine.

Sukladno članku 16. stavak 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 35/07) obveznici edukacije su odgovorne osobe i svi izvoditelji obvezatnih DDD mjera u nositelju odobrenja (ovlaštena ustanova/tvrtka), tj. odgovorne osobe i izvoditelji propisani člankom 4. (najmanje 1 doktor medicine + 1 sanitarni inženjer + 4 sanitarna tehničara) i 5. (najmanje 1 diplomirani sanitarni inženjer ili diplomirani inženjer biologije ili profesor biologije ili doktor medicine + 1 sanitarni inženjer + 2 sanitarna tehničara) Pravilnika te svi izvoditelji obvezatnih DDD mjera drugih struka koji provode obvezatne DDD mjere u nositelju odobrenja. Sukladno članku 6. stavak 3. ovoga Pravilnika propisano je da odgovorne osobe za provedbu obvezatnih DDD mjera i svi izvoditelji obvezatnih DDD mjera moraju imati položen tečaj o uporabi kemikalija sukladno posebnim propisima te se moraju trajno stručno usavršavati (Trajna edukacija za izvoditelje obvezatnih DDD mjera sukladno članku 16. ovoga Pravilnika).

Program provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Hrvatskom udrugom za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, a po završetku svake teme iz programa obvezne DDD Trajne edukacije, sukladno Odluci ministra nadležnog za zdravstvo, izdaje se "Potvrda o sudjelovanju" ovjerena od provoditelja edukacije koja vrijedi 5 godina. Organizator DDD Trajne edukacije je tvrtka KORUNIĆ d.o.o. Zagreb (www.korunic.hr) koja sukladno registriranoj djelatnosti od 1991. godine provodi stručno usavršavanje ovlaštenih izvoditelja obvezatnih DDD mjera. Sukladno ugovornoj obvezi organizator edukacije je dužan osigurati organizaciju i realizaciju DDD Trajne edukacije prema utvrđenom planu i programu te u cijelosti preuzima odgovornost za sve financijske i eventualne druge rizike održavanja edukacije.

Do kraja 2019. godine programi DDD Trajne edukacije održavali su se dva puta godišnje (svibanj/lipanj i listopad/studeni), tijekom jednog radnog dana (od cca. 9.00 do 16.00 sati), a jedna tema održavala se tri puta u razmaku od 10 do 15-ak dana kako su svi obveznici edukacije mogli uskladiti svoje poslovne obveze s utvrđenim terminima edukacije.

Od 2020. godine, a zbog proglašenja epidemije novim koronavirusom DDD Trajna edukacija se održava u istom terminu (svibanj/lipanj i listopad/studeni) kao Online edukacija, tj. kroz sustav za e-učenje (e-learning sustavi), odnosno Learning Management Systems (LMS). Na osnovi prijave sudjelovanja svaki sudionik dobiva svoje pristupne podatke, tj. web adresu, korisničko ime i lozinku uz koje može pristupiti web platformi teme iz programa DDD Trajne edukacije u terminu u kojem je raspoređen za pohađanje edukacije. U roku od 5 dana na online platformi DDD Trajne edukacije sudionik može pregledati/odslušati sva predavanja prema redoslijedu utvrđenom prema planu i programu te polagati ispit znanja.

Ciklus od 10 tema DDD Trajne edukacije ponavlja se svakih 5 godina prema predloženim općim programima koji se ovisno o novinama u struci uz manje izmjene i dopune obnavljaju i unapređuju.

Svaka tema posebno obrađuje biologiju i etologiju svake vrste te uvjete i način složenih, pažljivo planiranih cjelovitih, tj. integralnih mjera uništavanja mikroorganizama te suzbijanja štetnih člankonožaca i mišolikih glodavca, tj. kombinaciju preventivnih i kurativnih mjera s konačnim ciljem postizanja smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca i mišolikih glodavca. Svaka tema iz programa DDD Trajne edukacije osmišljena je na način da je prihvatljiva za slušanje i edukaciju odgovornih osoba za DDD, neposrednih izvoditelja, ali i osoba koje provode stručni I inspekcijski nadzor te korisnika DDD mjera. Za svaku temu objavljuje se Zbornik radova predavanja prijavljen pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, koji se dijeli sudionicima DDD Trajne edukacije kao edukativni priručnik.

Odmah nakon održanih predavanja sudionici ispunjavaju ispit samoprovjere osobnog znanja. Nakon održane teme iz programa DDD Trajne edukacije, organizator edukacije nositeljima odobrenja šalje ispravljene ispite sudionika edukacije s detaljno razrađenom analizom prekontroliranih ispita uz preporuku za dodatnu edukaciju. Ovisno o broju točnih odgovora na ispitu, uspješnost sudionika se kategorizira s "odlično", "vrlo dobro", "dobro", "dovoljno" i "zabrinjavajuće" znanje iz teme koja se obrađuje.

Nositelji odobrenja za provedbu obvezatnih DDD mjera obvezni su čuvati ispravljene ispite zajedno s potvrdama o sudjelovanju. Potvrde koje ovjeravaju provoditelji edukacije se izrađuju u 2 kopije od kojih se jedan primjerak arhivira kod organizatora, a drugi primjerak se dostavlja nositelju odobrenja za rad.

Rezultati ispita za svakog obveznika edukacije arhivirani su u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske te u arhivi provoditelja edukacije kao dio zbirnog izvješća o svakoj temi iz programa obvezne edukacije.

Cjelovito izvješće o svakoj održanoj temi iz programa DDD Trajne edukacije organizator edukacije obvezan je izraditi i dostaviti u Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske te provoditeljima edukacije. Cjelovito izvješće sadrži:

  • detaljno zbirno izvješće o sudjelovanju za svaku temu iz programa edukacije uvezeno u brošuru (1.1. Detaljna analiza sudjelovanja na DDD Trajnoj edukaciji i detaljna analiza uspješnosti Ispita; 1.2. Ispit s točnim odgovorima; 2.3. Popis sudionika edukacije iz ovlaštenih izvoditelja obvezatnih DDD mjera po županijama /nositelj odobrenja, ime i prezime sudionika, struka te rezultati ispita/; 2.4. Evidencija sudjelovanja sudionika iz ovlaštenih izvoditelja obvezatnih DDD mjera kao potvrda sudjelovanja te evidencija sudjelovanja na predavanjima) izrađeno u 4 kopije (1 kopiju zadržava organizator)

  • ažurirano petogodišnje zbirnog izvješća o sudjelovanju djelatnika iz nositelja odobrenja za rad na DDD Trajnoj edukaciji 

  • Zbornik radova predavanja

Sukladno članku 33. Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Narodne novine" br. 35/07) propisano je da je odgovorna osoba izvoditelja obvezatnih DDD mjera obvezna voditi evidencije o:

  • stručnoj osposobljenosti radnika za rad s kemikalijama, edukaciji radnika za rad s kemikalijama i položenim tečajevima sukladno posebnim propisima

  • stručnom usavršavanju odgovornih osoba za provedbu obvezatnih DDD mjere i svih neposrednih izvoditelja, odnosno Trajnoj edukaciji za izvoditelje obvezatnih DDD mjera

  • radnicima kojima je izdana identifikacijska iskaznica za izvoditelje obvezatnih DDD mjera.

Nositelji odobrenja osnovani prije zadnjeg petogodišnjeg ciklusa moraju imati potvrde kojima dokazuju sudjelovanje svojih djelatnika na svih 10 tema iz programa DDD Trajne edukacije održanih u zadnjem petogodišnjem ciklusu. Nositelji odobrenja osnovani tijekom održavanja zadnjeg petogodišnjeg ciklusa moraju imati potvrde kojima dokazuju sudjelovanje svojih djelatnika za ukupan broj tema održanih od trenutka dobivanja odobrenja za rad koje izdaje Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Ukoliko nositelj odobrenja zaposli novog djelatnika isti je obvezan pohađati program DDD Trajne edukacije od prve slijedeće teme sukladno planu i programu održavanja edukacije (svibanj/lipanj te listopad/studeni).

IZDAVANJE PRIVREMENIH POTVRDA O SUDJELOVANJU

Kako bi se sprječila zlouporaba privremenih potvrda, prijave sudjelovanja su moguće nakon definiranja konačne verzije programa te datuma održavanja teme prema planu i programu i to isključivo na obrascu prijave, tj. cca. mjesec dana prije održavanja 1. termina svake teme iz programa obvezne DDD Trajne edukacije. Obrazac prijave je sastavni dio obavijesti o održavanju neke teme iz programa DDD Trajne edukacije koji se sudionicima šalje poštom. Obrazac je moguće preuzeti i s web stranice www.korunic.hrotprilike u isto vrijeme kada je poštom poslana obavijest od održavanju neke teme iz programa edukacije. Privremena potvrda je nevažeća odmah po izdavanju "Potvrde o sudjelovanju"!

IZDAVANJE POTVRDA O SUDJELOVANJU

Do lipnja 2012. godine potvrde su se izrađivale kao zbirne potvrde s popisom sudionika edukacije iz nositelja odobrenja za rad. Potvrde za svaku temu iz programa obvezne DDD Trajne edukacije glase na nositelja odobrenja za rad, s popisom odgovorne osobe i izvoditelja te strukom koji su u trenutku održavanja neke teme bili zaposleni (radni odnos s punim radnim vremenom) u nositelju odobrenja. Na poleđini potvrde navedene su opće informacije o edukaciji, obrađena predavanja po temi koja se održala prema planu i programu edukacije, ispitu te CIP i ISBN broj zbornika radova predavanja.

Od studenog 2012. godine, tj. 2. teme od 10 iz programa DDD Trajne edukacije pod naslovom "Cjelovito (integrirano) suzbijanje žohara, zrikavaca, mrava i termita" izdaju se potvrde koje glase na ime i prezime osoba iz članka 6. stavka 3. i članka 16. stavka 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (Narodne novine, br. 35/07).

Potvrde koje glase na ime i prezime sudionika edukacije iz nositelja odobrenja za DDD prilažu se uz zbirnu potvrdu koja glasi na nositelja odobrenja te ukupan broj sudionika iz nositelja odobrenja, a koju izdaju provoditelji edukacije. Obje potvrde se čuvaju u arhivi nositelja odobrenja najmanje 5 godina, a podatci iz potvrda istovjetni su podatcima iz zbirnog izvješća o sudjelovanju na DDD Trajnoj edukaciji pohranjenog u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske te kod provoditelja DDD Trajne edukacije.

Nakon svake slijedeće teme iz programa DDD Trajne edukacije, uz zbirnu potvrdu provoditelja edukacije, dostavljaju se nove potvrde na ime i prezime sudionika s ovjerom o sudjelovanju na održanoj temi i svim prije održanim temama u razdoblju od studenog 2012. do lipnja 2017. godine.

Kako bi nositelji odobrenja imali ujednačenu evidenciju, izrađene su i dostavljene im i potvrde na ime i prezime sudionika iz nositelja odobrenja za razdoblje od studenog 2007. do lipnja 2012. godine koje je potrebno priložiti zbirnim potvrdama izdanim u istom razdoblju.

Nositelji odobrenja u novim potvrdama moraju sami ispuniti rubriku "radni odnos od ...(ispunjava nositelj odobrenja)" koji mora biti istovjetan podacima iz Ugovora o radu svakog radnika.

=> najava događanja na http://korunic.hr/
=> više o DDD Trajnoj edukaciji na http://korunic.hr/web/index.php/edukacija

*! OBVEZNO ŠKOLOVANJE O KEMIKALIJAMA

Sukladno odredbama Zakona o kemikalijama (Narodne novine br. 18/13, 115/18) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (Narodne novine br. 99/13) sve pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija, obvezne su na radnom mjestu na kojem se radi s opasnim kemikalijama zapošljavati radnike koji su stekli propisana znanja o zaštiti od opasnih kemikalija.

Stručno osposobljavanje za rad s opasnim kemikalijama i za zaštitu od opasnih kemikalija obavlja ustanova/pravna osoba ovlaštena od strane Ministarstva zdravstva.

=> više na http://www.hzt.hr/edukacija.html ili
=> http://www.huddd.hr/ - POD KOJIM UVJETIMA NETKO SMIJE PROVODITI OBVEZNE DDD MJERE (javno zdravstvo i komunalna higijena i/ili veterinarska djelatnost i/ili poljoprivreda i šumarstvo)

*ZNANSTVENO - STRUČNO - EDUKATIVNI SEMINARI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM "DDD i ZUPP"

NIJE OBVEZNO, ali aktivno i pasivno sudjelovanje vrednuje se prema propisima o stručnom usavravanju Hrvatske liječničke komoreHrvatske veterinarske komore i Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

=> više na http://korunic.hr/ ili pod DDD i ZUPP seminari

Prihvatite kolačiće naše stranice i Uvjete korištenja

Saznajte više ...

Prihvaćam!

- Uvjeti korištenja

Korisnik prihvaća sve zakonima mu zadane odgovornosti i upoznaje se s Uredbom o zaštiti podataka.

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke. Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju)

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke - najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnosti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na vašem računalu. Postavke mogu se kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web stranice.

Koristi li huddd.hr kolačiće i zašto?

Da, s glavnim ciljem da naše web stranice omoguće što bolje korisničko iskustvo. Izuzev toga, koristimo ih još za:

Za praćenje statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama. Koriste se za pohranu i ostalih podataka vezanih uz korisničku aktivnost.

Za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.